Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben een lange geschiedenis van voortrekker voor mensenrechten en vrouwenrechten. Reeds in 1946 werd onder impuls van Eleanor Roosevelt de Commissie Status van de Vrouw (CSW) opgericht om gelijke mensenrechten en vrijheden van vrouwen te bevorderen.

De CSW is de motor geweest voor de vier Wereldvrouwenconferenties en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979). Sinds 1996 waakt ze over de uitvoering van de aanbevelingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie (Peking 1995). De conferentie resulteerde in het zogenaamde Peking Actieplatform: een verklaring en beleidsaanbevelingen om de gelijke rechten, kansen en fundamentele vrijheden voor vrouwen (gendergelijkheid) te realiseren. De aanbevelingen zijn opgedeeld in 12 strategische domeinen voor te ondernemen actie en er zijn specifieke hoofdstukken over institutionele en financieel te nemen maatregelen. Het Peking Actieplatform is één van de belangrijkste documenten voor vrouwenrechten, dat unaniem ondertekend werd door 189 Lidstaten.

Sinds 1996 buigt de Commissie Status van de Vrouw zich jaarlijks over een deelthema van het Peking Actieplatform en om de vijf jaar evalueert ze de vorderingen van de implementatie van het Actieplatform als geheel. In 2015 werd het mandaat van de Commissie Status van de Vrouw uitgebreid en werd daar toezicht over de genderdimensie van Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelen aan toegevoegd.

De Commissie komt jaarlijks gedurende twee weken in maart samen in New York om de vorderingen, geleerde lessen, obstakels en uitdagingen in uitvoering van het Peking Actieplatform en van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de context van Agenda 2030 te identificeren. Ze maakt een stand van zaken op en formuleert aanbevelingen. De Commissie Status van de Vrouw is samen met het Toezichthoudend Comité bij het Vrouwenrechtenverdrag (1979) het belangrijkste orgaan voor vrouwenrechten op internationaal niveau.

Agenda 2030