MIRIAM 1.0: versterking van alleenstaande moeders binnen OCMW's in Namen, Charleroi, Sint-Jans Molenbeek, Leuven en Gent

In het najaar van 2015 ging het MIRIAM project van start in 5 OCMW’s (Charleroi, Namen, Sint-Jans-Molenbeek, Gent en Leuven). Dit project was ontstaan uit de vaststelling dat alleenstaande moeders op het OCMW een zeer kwetsbare doelgroep vormen. Ze kampen met vele financiële en praktische problemen, en belanden vaak in een sociaal isolement. Een aanpak op maat is dan ook aangewezen. Met een intensieve, gendersensitieve en holistische begeleiding wil het project MIRIAM werken naar een hoger empowerment van alleenstaande moeders, het terugdringen van de armoede, en het doorbreken van hun sociaal isolement, zodat ze een grotere kans op succesvolle socio-professionele integratie kennen.

In elk OCMW ontwikkelt een speciaal daartoe aangestelde casemanager een begeleiding op maat van deze doelgroep, en begeleidt een groep van ongeveer tien alleenstaande moeders. Deze begeleiding bestaat uit een individueel en een collectief luik, waarbij wordt ingezet op informatie, toeleiding, kennis en uitputting van rechten, participatie, het doorbreken van het sociaal isolement, en het versterken van zelfbeeld en zelfvertrouwen. Doel is een aanpak te ontwikkelen waarvan de doeltreffendheid aangetoond werd, zodat deze op termijn ook in andere OCMW’s kan worden uitgerold. Er is daarom ook een onderzoek aan het project gekoppeld, waarin de toename van empowerment en de vooruitgang van de deelneemsters op andere vlakken wordt gemeten en wordt vergeleken met een controlegroep, die de normale begeleiding krijgt op het OCMW. 

Het project wordt ontwikkeld met steun van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding. De Nederlandstalige Vrouwenraad staat in voor de coördinatie, en de Karel de Grote Hogeschool verzorgt de methodologische begeleiding. Het project wordt mee ondersteund en opgevolgd door de Dienst Armoedebestrijdingsbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie.

Dit rapport geeft de bevindingen weer van het eerste projectjaar, dat bestond uit een voorbereidende fase, tussen september 2015 en januari 2016, en de opstart, ontwikkeling, en evaluatie van de begeleiding, tussen januari en december 2016.

Eindrapport van MIRIAM 1.0 - Nederlands
Rapport final de MIRIAM 1.0 - Français