Transitie naar een zorgzame samenleving

 

We streven naar gendergelijkheid in een duurzame samenleving – vrouwenrechten kunnen immers niet vervuld worden zonder ook oog te hebben voor o.a. klimaatrechtvaardigheid. Een zorgzame samenleving behelst inclusie en gelijke rechten en kansen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. 

Op 8 maart 2022 eisten we middels de VROUWENMARS aandacht voor o.a. de ongelijke impact van corona. Lees hier alle eisen! Meer weten over de Vrouwenmars? Contacteer Herlindis Moestermans.

 

Paarse Pact

Het Paarse Pact vormt ons overkoepelend kader waarbinnen we concrete acties op het terrein uitbouwen voor een zorgzame samenleving.

Gezondheid

Goede gezondheid is een essentieel onderdeel van een een inclusieve en duurzame samenleving. 

Dossier Vrouwenraad menstruatiearmoede
Standpunt Vrouwenraad menstruatiearmoede
Vrouwenraad dossier langdurige arbeidsongeschiktheid 2021

Pensioen

Alle dossiers in verband met pensioen vind je hier.

Dossier Vrouwenraad minimumpensioen
Dossier Vrouwenraad genderpensioenkloof
Dossier Vrouwenraad over de impact op je pensioen: deeltijds werken, tijdskrediet, thematisch verlof
Pensioensvoorstellen voor minister Karine Lalieux om de pensioenskloof te dichten
Tweede fase pensioenhervorming wordt concreet - de weg naar gelijkheid m/v is nog lang! 19 juli 2022
Dossier: Impact deeltijds werken – loopbaanonderbreking/tijdskrediet – thematische verloven op wettelijk pensioen werknemers 2022

Werk

Vrouwenraaddossier en aanbevelingen "Impact van EU-regelgeving evenwicht werk en privé"

Moeders

Dossier Vrouwenraad prenatale bescherming

Alleenstaande moeders

We hebben oog voor de precaire situatie van alleenstaande moeders. Voor alleenstaande moeders die leven van een leefloon, hebben reeds 3 edities van het MIRIAM project gecoördineerd. Verken de evolutie van deze trajecten in de eindrapportering, bekijk het filmpje uit MIRIAM 2.0 of neem contact op bij vragen of opmerkingen.

Project MIRIAM

Migratie en asiel​

Vrouwen ontmoeten vrouwen toolkit buddywerking vrouwelijke vluchtelingen 2016-2017
The history of her story: hoe vrouwen een nieuwe thuis bouwen