Huldiging - Hommage 2018

Kaloma Bamiriyo

Na haar verpleegsterscarrière in België keerde Kaloma terug naar de DRC om er kinderen en vrouwen te helpen. In Kinshasa opende ze een school en verwierf ze een landbouwgrond van meer dan 1000 hectare. Daarop kunnen de armste vrouwen en gezinnen zaaien en oogsten. De opbrengsten dienen om hun gezin en zichzelf te voeden,  maar ook om te verkopen. Vandaag hebben meer dan 2000 mensen dankzij dit project hun waardigheid teruggevonden. 

De begunstigden van dit programma zijn de minst geprivilegieerden: weduwen, alleenstaande moeders, oorlogsvluchtelingen, families zonder inkomen. Kaloma heeft hun opnieuw hoop en waardigheid geboden.

Ze heeft ook een herbebossingsprogramma voor meerdere tientallen hectaren op poten gezet en een voedingscentrum voor zwaar ondervoede kinderen opgericht.

Après une carrière d’infirmière en Belgique, Kaloma Bamiriyo est retournée en RDC pour aider les enfants et les femmes. A Kinshasa, elle a ouvert une école et elle a acquis un terrain agricole de plus de 1000 hectares pour permettre aux femmes et aux familles les plus pauvres de semer et récolter, de manger et vendre leur récolte. A présent, plus de 2000 personnes ont retrouvé leur dignité, grâce à ce projet.

Les bénéficiaires de ce programme sont les personnes les plus démunies: des veuves, des femmes seules avec enfants, des réfugiés de région en guerre, des familles sans revenus. Kaloma leur a rendu espoir et dignité.

Elle a aussi établi un programme de reboisement sur plusieurs dizaines d’hectares et elle a créé un centre de nutrition pour les enfants gravement sous-alimentés.

Eugénie Bempunga

Eugénie Bempunga kwam in 2003 uit Congo in België aan. Vanuit haar ervaring als asielzoekster en nieuwkomer, richtte ze in 2010 de vrouwenorganisatie Mama Bolingo op. Die organisatie heeft als doel vrouwen te informeren, te sensibiliseren en te begeleiden om goed en vredevol samen te leven. Mama Bolingo voorziet een ontmoetingsplaats voor vrouwen, met accenten op zelfkennis, persoonlijke ontplooiing, integratie, opvoeding, Nederlands, cultuur en ontspanning.

Sinds 2016 werkt Eugénie mee met de Buddywerking van de Vrouwenraad. Ook daar helpt ze Afrikaanse nieuwkomers verder met hun integratie in onze maatschappij. Daarnaast is ze actief bij YWCA-IVCA. Ze geeft workshops over samenwerking, integratie en gezonde voeding en vertegenwoordigt de organisatie bij de Wereldvrouwenmars.

Tot slot is Eugenie vrijwilligster in haar geboorteland waar ze empowerende projecten voor vrouwen opzet: van workshops over seksuele en reproductieve rechten tot het ter beschikking stellen van gratis voorbehoedsmiddelen.

Eugénie Bempunga est d’origine Congolaise. En 2003, elle demande l’asile en Belgique et par la suite elle recevra le statut de réfugiée.

De son expérience en tant que réfugiée et nouvelle venue elle a créé l’organisation de femmes ‘Maman Bolingo’. Cette organisation a pour objectif d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les femmes afin qu’elles puissent vivre ensemble en paix. Maman Bolingo leur offre un lieu de rencontre et des activités qui mettent l’accent sur la connaissance de soi, le développement personnel, l’intégration, l’éducation, l’apprentissage du néerlandais, la culture et la détente.

Depuis 2016, Eugénie participe au projet du Vrouwenraad, celui-ci consiste en l’accompagnement d’une nouvelle arrivante par une ancienne venue en lui donnant des conseils pour s’intégrer dans la société. Elle est aussi active chez YWCA-IVCA. Elle y anime des ateliers sur la coopération, l’intégration et l’alimentation (comment manger sainement). Elle est également active dans  l’organisation Marche Mondiale des Femmes », qui est une initiative féministe luttant contre la pauvreté et la violence faites aux femmes.

Enfin, Eugénie est volontaire dans son pays d’origine où elle met en place des ateliers sur les droits sexuels et reproductifs, ceux-ci ont pour objectif d’informer les femmes. Elle leur fournit également des contraceptifs gratuits.

Mieke de Vreede

Mieke de Vreede is een heuse wereldburger, geboren in Nederland, maar getogen in Rusland, Bosnië-Herzegovina en België. Vanuit haar onvrede met de schrijnende naoorlogse toestanden in Bosnië richtte ze in 2005 de organisatie Buducnost (Toekomst) op. Samen met de organisatie Snaga Zene (De kracht van vrouwen) proberen ze de moeilijke omstandigheden waarin vele vrouwen sinds het einde van de oorlog nog steeds leven, te verlichten.

Mieke de Vreede ondersteunt persoonlijk vrouwen en hun families, ontheemden en slachtoffers van naoorlogse trauma’s op psychosociaal, medisch, juridisch en economisch vlak. Ook probeert ze jonge mensen in Bosnië een betere toekomst te geven door ervoor te zorgen dat ze een goede opleiding kunnen volgen.

In België is Mieke zeer actief bij Vrouwen in ‘t Zwart, een wereldwijd netwerk van vrouwen dat zich inzet voor een rechtvaardige vrede en gekant is tegen alle vormen van geweld. Zo is ze steevast aanwezig op de wekelijkse wake en neemt ze deel aan de tweejaarlijkse internationale conferentie Women in Black.

Mieke de Vreede est née aux Pays-Bas. Elle a été élevée en Russie, a vécu une partie de sa vie en Bosnie-Herzégovine et habite actuellement en Belgique. Touchée par la situation atroce de l’après-guerre en Bosnie, elle y a fondé l’organisation Buducnost (Future) en 2005. Avec l’organisation Snaga Zene (La force des femmes), elles tentent ensemble de remédier aux difficultés auxquelles de nombreuses femmes doivent faire face après la guerre.

Mieke de Vreede soutient personnellement les femmes et leurs familles, les personnes déplacées et les victimes de traumatismes de guerre sur le plan psychosocial, médical, juridique et économique. Elle essaie également d’offrir un meilleur avenir aux jeunes de Bosnie en veillant à ce qu’ils reçoivent une bonne éducation.

En Belgique, Mieke est très active chez Vrouwen in ’t Zwart. Ce dernier est un réseau mondial de femmes engagées pour une paix juste, s’opposant à toutes formes de violence. Elle participe à la veillée hebdomadaire de Vrouwen in ‘t Zwart Louvain et à la conférence internationale biennale de Women in Black.

Natalie Eggermont

Natalie Eggermont zet zich als spoedarts en klimaatactiviste al vijftien jaar in voor vrede, gelijkheid en respect voor mens en planeet. Haar engagement begon op haar veertiende, toen ze actief werd bij de 11.11.11-groep van Tremelo en activiteiten op school organiseerde over de Millenniumdoelstellingen.

Sindsdien heeft ze zich op talloze manieren ingezet voor het klimaat en voor vrouwenrechten. Tijdens haar studies sloot ze zich aan bij Artsen Zonder Vakantie en deed ze onderzoek naar soa’s in Oeganda. Daarnaast werd ze voorzitster van de Studenten Werkgroep Internationale Samenwerking UGent en richtte ze de studentenvereniging UGent1010 op, die zich inzet voor duurzaamheid.

Klimaatverandering bleef ook na haar studies hoog op haar agenda staan, enerzijds omwille van het synergetisch effect op de andere ontwikkelingsdoelstellingen, anderzijds omwille van de sociale aspecten ervan. Zo geeft ze lezingen als gastdocente, is ze een van de oprichters van de Climate Express vzw en een van de trekkers van Trump Not Welcome.

En tant que médecin urgentiste et militante du climat, Natalie Eggermont œuvre depuis quinze ans pour la paix, pour l’égalité, pour le respect des personnes et pour la protection de la planète. Son engagement a commencé à l’âge de quatorze ans, lorsqu’elle est devenue membre active du groupe 11.11.11 de Tremelo (commune néerlandophone de Belgique). Suite à cela, elle a organisé des activités dans les écoles sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Depuis lors, elle travaille essentiellement pour le climat et les droits des femmes.

Au cours de ses études, elle a rejoint Médecins Sans Frontières et a mené des recherches sur les MST en Ouganda. Elle a présidé le groupe Etudiants Coopération Internationale UGent où elle a fondé l’association d’étudiants UGent1010, qui s’engage pour le développement durable.

Après ses études, la protection de l’environnement est restée une priorité pour elle. Tout d’abord pour une raison de synergie entre les différents objectifs de développement et aussi pour tous les aspects sociaux que crée le changement climatique. Elle est aussi cofondatrice de Climate Express et coorganisatrice de la manifestation Trump Not Welcome.

Alia Hebba

Alia Hebba is ingenieur van opleiding en kwam hier twintig jaar geleden aan als Irakese vluchtelinge samen met haar man en tweejarige zoon. Al snel vond ze werk en werd ze actief in vrouwenorganisatie YWCA-IVCA, waar ze Nederlands leerde en een sociaal netwerk opbouwde. Wat later volgde ze de opleiding sociale tolk. Zo ging ze van betonnen bruggen bouwen naar bruggen tussen mensen bouwen.

In 2016 stapte Alia in het Buddyproject van de Vrouwenraad om andere Irakese en Syrische vluchtelingenvrouwen te ondersteunen. Met enkele van hen richtte ze de vrouwenvereniging ‘Dame’ op. Als ervaringsdeskundige staat ze vrouwelijke nieuwkomers met woord en daad bij. Integratie en participatie zijn voor haar geen abstracte woorden, maar concrete acties. Zo heeft ze aandacht voor het taalonderricht en de mentale ondersteuning van deze vrouwen.

Alia Hebba est ingénieure. Il y a vingt ans, elle a fui l’Irak pour se réfugier en Belgique avec son mari et son fils âgé de deux ans. Elle a rapidement trouvé du travail et est vite devenue active dans l’organisation de femmes YWCA-IVCA, où elle a appris le néerlandais et a développé un réseau social. Plus tard, elle suivra une formation d’interprète sociale.

En 2016, Alia s’est associée comme volontaire au projet du Vrouwenraad en soutenant d’autres femmes réfugiées irakiennes et syriennes. Avec ces femmes, elle a fondé l’association « Dame ». En tant qu’experte du vécu, elle assiste les femmes nouvellement arrivées en leur offrant un soutien mental ou en leur aidant à apprendre la langue. Pour Alia il est essentiel que les concepts d’intégration et de participation se traduisent par des actions concrètes.

Nadine Iarchy-Zucker

Nadine Iarchy-Zucker is al een leven lang als feministe actief in joodse vrouwenorganisaties. Zo is ze actief binnen de Liga van Joodse Vrouwen van België en was ze gedurende tien jaar wereldwijd verantwoordelijk voor de Commissie Interculturele/Interreligieuze Dialoog van de International Council of Jewish Women.

Geen wonder, want Nadine was al sinds eind jaren ’70 actief vrijwilliger in de Vereniging voor Joods-Christelijke Betrekkingen in Antwerpen, waar ze ook de dialoog wilde bevorderen tussen verschillende gemeenschappen en mensen. Daarbij heeft ze het steeds gehad over de rol van de vrouw. Ze heeft ook een rol gespeeld als joodse vertegenwoordiger van de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Antwerpen (WIDA) en werd gevraagd als joodse vertegenwoordiger in het European Network of Faith. Net door die dialoog in ze erin geslaagd om heel wat vooroordelen weg te werken en toenadering te bewerkstelligen.

Nadine Iarchy-Zucker a œuvré pour les droits des femmes et pour la paix au sein des différentes organisations de femmes juives au niveau local, national et international. Elle a été longtemps active – et elle l’est encore aujourd’hui – au sein de la Ligue des Femmes Juives de Belgique. Pendant 10 ans, Nadine a été la responsable du comité de dialogue interculturel et interreligieux du Conseil International des Femmes Juives.

Elle est engagée en tant que bénévole au sein de l’Association pour les relations Judéo-Chrétiennes à Anvers depuis la fin des années 70. Dans cet organisme, elle souhaite instaurer un dialogue entre les différentes communautés en abordant toujours le sujet du rôle des femmes dans la société. Grâce à ces échanges, elle a réussi à parler des préjugés existants et à créer un rapprochement entre elles. Elle a représenté la religion juive dans la cadre d’un rassemblement, appelé « Interlevensbeschouwelijke Dialoog Antwerpen ». Ce dernier est un groupe de dialogue abordant les différentes religions et philosophies. 

Assita Kanko

Assita Kanko is een actieve feministe, in woord én daad. Zo steunt en vormt ze vrouwen van alle politieke overtuigingen met haar Polin Academie. Daarnaast schreef ze heel wat empowerende en inspirerende boeken voor vrouwen. Haar bekendste boek gaat over genitale verminking, iets wat ze in haar geboorteland Burkina Faso zelf meemaakte op vijfjarige leeftijd.

Er zijn wereldwijd 125 miljoen meisjes verminkt, waarvan er 13.000 in ons land leven. Assita Kanko heeft er haar missie van gemaakt om deze gruwelijke praktijk niet alleen op de publieke agenda te plaatsen, maar ook om alle vrouwen die genitale verminking ondergingen te steunen door haar columns, opinies, lezingen, interviews én acties. Zo wil ze beleidsmakers wakker schudden én vrouwen helpen verzoenen met zichzelf en hun families. Bovendien ijvert ze ervoor om gezamenlijk op te komen voor waarden zoals het recht op zelfbeschikking en gelijkwaardigheid van man en vrouw, omdat dat de enige manier is om genitale verminking compleet uit te roeien.

Assita Kanko œuvre pour les droits des femmes par ses paroles et par ses actes. Avec son « Académie Polin », elle soutient et offre des formations aux femmes ayant différentes convictions politiques. Elle a également écrit beaucoup de livres stimulants et inspirants pour les femmes. Son livre le plus célèbre parle de la mutilation génitale, un acte qu’elle a subi elle-même à l’âge de cinq ans dans son pays natal, le Burkina Faso.

Dans le monde, 125 millions de filles ont subi des mutilations génitales, 13.000 d’entre elles vivent en Belgique. Assita Kanko s’est donné pour mission de parler de cette horrible pratique afin qu’il y ait une prise de conscience mais également afin de soutenir toutes les femmes victimes de ces violences en donnant son opinion, des conférences et des entretiens. Ainsi, elle espère faire entendre sa voix auprès des décideurs politiques et aider les femmes à se réconcilier avec elles-mêmes et avec leurs familles. En outre, elle œuvre pour des actions collectives afin de défendre des valeurs telles que le droit à l’autodétermination et l’égalité entre les hommes et les femmes, car selon elle c’est la seule façon d’éradiquer complètement les mutilations génitales.

Frédérique Lecomte

Frédérique Lecomte is regisseur, auteur en socioloog. De structuur en de methode van ‘Theater en Verzoening’ heeft zij bedacht en uitgewerkt. Ze doet acteurs, zowel amateurs als professionals, praten, spelen en improviseren. Ze geeft het woord aan zij die er niet over beschikken. Ze werkt in België, maar ook in de DRC, in Rwanda en in Burundi. Ze zet er spektakels in elkaar, met en voor de gemeenschappen. 

In Afrika gaat het om slachtoffers van foltering maar ook om de folteraars zelf, om gedetineerden en ontheemden, mensen uit diasporagemeenschappen, kindsoldaten in Congo en vrouwen als slachtoffers van geweld. Via het theater gaan ze de conflicten en de trauma’s te lijf in de hoop hun leed wat te kunnen verzachten.

In eigen land plaatst ze gevangenen, psychiatrische patiënten, mensen uit de diaspora, mensen zonder papieren en asielzoekers samen op de scène met Belgen. Het gaat over sociale cohesie, engagement, seksualiteit, gender en binnenkort over de vredesindustrie in de KVS.

Frédérique producet stukken op nationale scènes, maar ook op alternatieve plaatsen en in Fedasil-centra.

Frédérique Lecomte est metteure en scène, auteure, sociologue et fondatrice de la structure et de la méthode Théâtre & Réconciliation. Elle fait parler, jouer, improviser des acteurs amateurs et professionnels. Elle donne la parole à ceux qui ne l’ont pas. Elle travaille en Belgique mais aussi en République Démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi dans les zones de conflit. Elle y fait des spectacles avec les communautés et pour les communautés.

En Afrique: des victimes de tortures et des tortionnaires, des déplacés et des détenus, des enfants soldats au Congo, des femmes victimes de violence. Par le théâtre, ils vont aborder leurs conflits et leurs traumatismes. Ils vont se rencontrer, apaiser leurs guerres intérieures et parfois leurs souffrances.

En Belgique, elle met sur scène des prisonniers, des patients en milieu psychiatrique, des diasporas, des sans-papiers et demandeurs d’asile qu’elle mélange avec des Belges. Les thématiques sont la cohésion sociale, l’engagement, la sexualité, le genre et prochainement, l’Industrie de la Paix au KVS.

Elle produit des spectacles sur des scènes nationales, mais aussi dans des lieux alternatifs, des centres de Fedasil…

Hélène Madinda

Toen in 1990 de Zaïrese dictatuur studenten op de campus van Lubumbashi afslachtte, werd Hélène een actieve militante. Ze engageerde zich voor het Comité de Soutien aux Etudiants de Zaïre. In 1994 trad ze toe tot de Raad van de Afrikaanse Gemeenschappen in België en in Europa waar ze ijvert voor de erkenning en de verdediging van de rechten van de meest kwetsbare migrantenvrouwen en voor de bevordering van de interculturele dialoog met het oog op vreedzaam samenleven van alle gemeenschappen in Brussel en in Vlaanderen.

In 2004 richtte ze samen met enkele andere vrouwen de vereniging Nkonga-UFD (Union des Femmes pour le Développement) op. In 2006 coördineerde ze in de DRC een campagne om te sensibiliseren voor de noodzaak van vrouwelijke politieke participatie. In 2008 stampte ze de Ligue des Femmes Kasayiennes uit de grond. Met het Collectif des Femmes Congolaises pour la Paix et la Justice ijvert ze voor de deelname van vrouwen aan de vredesonderhandelingen in de DRC en in de Regio van de Grote Meren. In 2014 was ze betrokken bij de oprichting van twee Vrouwenhuizen. 

Hélène is voorzitter en hoofdredacteur van CongoForum, een tweetalige website over de DRC. 

Hélène Madinda a commencé son militantisme actif en 1990, lorsque la dictature du Zaïre massacre des étudiants sur le campus de Lubumbashi. Elle s’engage dans le Comité de Soutien aux Etudiants du Zaïre. En 1994, elle adhère au Conseil des Communautés Africaines en Europe et Belgique où elle œuvre pour la reconnaissance et la défense des droits des femmes migrantes les plus vulnérables, ainsi que pour la promotion du dialogue interculturel aux fins de la cohabitation paisible de toutes les communautés cohabitant à Bruxelles et en Flandre.

En 2004, elle crée avec d’autres femmes l’association Nkonga-UFD, l’Union des Femmes pour le Développement. En 2006, elle coordonne en RDC une campagne sur la nécessité de la participation politique des femmes. En 2008, elle établit la Ligue des Femmes Kasayiennes. Avec le Collectif des Femmes Congolaises pour la Paix et la Justice elle milite et plaide pour l’implication des femmes dans les négociations pour la paix en RDC et la région des Grands Lacs. En 2014, elle s’implique dans la création de deux Maisons de la Femme.

Hélène préside et est chef de rédaction de CongoForum, un site web bilingue, spécialisé sur la RDC.

Josée Mamaku

Het engagement en de ervaring van Josée Mamaku, lid van FIREFEC, situeren zich in het kader waar sociale actie een van de betere strategieën wordt om conflicten te voorkomen. Ze heeft gezorgd voor omkaderende en begeleidende acties voor vrouwen van soldaten en voor kinderen die gedwongen ingezet werden als soldaten. 

Het gaat erom deze kinderen te helpen zich opnieuw te integreren in de maatschappij, als verantwoordelijke jonge mensen die zich ten dienste stellen van de vrede en die ervoor kiezen om geen haat te zaaien en het conflict niet aan te wakkeren. De kinderen worden beschermd tegen conflicten en gedwongen deelname aan de oorlog door ze naar school te sturen en te leren handelen als participerende burgers.

Het profiel en de ervaring van Josée Mamaku tonen dat haar engagement op het terrein zeer belangrijk is voor conflictpreventie en vredesopbouw. 

L’engagement et l’expérience de Josée Mamaku, membre de FIREFEC, se placent dans le cadre où l’action sociale devient une des meilleures stratégies de prévention de conflits. Elle a entrepris des actions relatives à l’encadrement et l’accompagnement des groupes d’épouses de militaires et des enfants qui ont été engagés de force comme enfants soldats.

Il s’agit d’aider ces enfants à se réinsérer dans la société, comme jeunes responsables, qui peuvent se mettre au service de la paix au lieu de devenir des gens qui sèment la violence et incitent à la confrontation. Les actions sociales menées consistent aussi à les protéger contre les conflits et leur engagement forcé dans le processus militaire, notamment en favorisant leur scolarité et leur participation à la dynamique sociale comme citoyens agissants.

Le profil et l’expérience de Josée Mamaku montrent que son engagement à la base constitue une action majeure de prévention de conflit et de construction de la paix au niveau global.

Bernadette Mwadi Kambanga

Het engagement en de ervaring van Bernadette situeren zich binnen het kader waarin sociale actie een van de beste strategieën wordt om conflicten te voorkomen. Ze heeft meerdere jaren gewerkt als opvoedster-begeleidster van jonge delinquenten en als raadgeefster-bemiddelaarster bij de overheid. Ze heeft sterk bijgedragen aan de veiligheid binnen de openbare ruimte.

Denk hier aan het partnership van haar vereniging ‘Carrefour des jeunes africains’ met de MIVB voor de omkadering en begeleiding van jongeren, altijd binnen het raamwerk van sociale vrede. Een groep van twintig Afrikaanse mama’s deed haar ronde in de metro om vandalisme te bestrijden en om rondhangende jongeren bij de hand te nemen.

Maman Mwadi is een van die Congolese vrouwen die zich sterk op het terrein engageren, meer bepaald voor de vredesopbouw en de ontwikkeling in de DRC. Ze is lid van meerdere vrouwenverenigingen, in de DRC én in België.

L’engagement et l’expérience de maman Mwadi se placent dans le cadre où l’action sociale devient une des meilleures stratégies de prévention de conflits. Bernadette a travaillé durant plusieurs années comme éducatrice accompagnatrice de jeunes délinquants, conseillère et médiatrice auprès des autorités. Elle a grandement contribué à pacifier et sécuriser les lieux publics.

Il faut certainement mentionner le partenariat de son association Carrefour des jeunes africains avec la STIB (société de transports intercommunaux belges) pour l’encadrement et l’accompagnement des jeunes, toujours dans le cadre de la construction de la paix sociale. Une équipe de vingt mamans africaines faisait des rondes dans le métro pour lutter contre le vandalisme et récupérer les jeunes qui y traînaient.

Maman Mwadi est une de ces femmes congolaises fortement engagées à la base et concrètement pour la construction de la paix et le développement de la RDC. Elle est membre de plusieurs associations de femmes, aussi bien sur le terrain en RDC comme en Belgique.

Zuster Marguerite Mwelwa Kapay

Zuster Marguerite is als geestelijke verbonden aan het Institut Séculier Missionnaire Saint-Jean-Baptiste waarvan het moederhuis zich in Kinshasa bevindt. In 2000 werd ze naar Kasenga in de DRC gestuurd.

Ze is daar de strijd aangegaan met ouders en overheden in verband met de gedwongen huwelijken van 12- en 13-jarige meisjes met oudere mannen. Ze heeft de vrouwen uit het dorp samengebracht in de vereniging ‘Maman debout construisons la paix’. Ze richtte er alfabetiseringscursussen in en droeg zo bij aan de ontvoogding van de vrouwen. Ze liet een kleuterschool bouwen en stelde voor de grotere meisjes ’s avonds een studiezaal ter beschikking om hen te beschermen tegen het verkrachtingsgevaar tijdens het regenseizoen. In iedere buurt van het dorp liet ze waterputten boren.

Zuster Marguerite heeft de mannen en de dorpshoofden warmgemaakt voor gelijke toegang tot goederen. Ze heeft hen doen begrijpen dat vrouwen ook recht op spreken en op familiegoederen hebben.

In het Centrum Amani te Brussel heeft ze meer dan tien jaar vrijwilligeswerk gedaan te midden van multiculturele vrouwen.

Sœur Marguerite est une consacrée dans l’Institut Missionnaire Séculier Saint-Jean-Baptiste dont la maison mère est à Kinshasa. En 2000, elle fut envoyée à Kasenga en RDC.

Elle a commencé le combat contre les parents et les autorités concernant les mariages des filles mineures de 12 à 13 ans avec des hommes âgés. Elle a regroupé les femmes du village dans l’association Maman debout construisons la paix. Elle a participé à l’émancipation de ces femmes par des cours d’alphabétisation. Elle a fait construire une école maternelle et a mis à la disposition des grandes filles une salle d’études le soir afin de les protéger contre les viols pendant la saison des pluies. Elle a aussi obtenu l’installation des puits d’eau dans chaque quartier du village.

Sœur Marguerite a sensibilisé les hommes et les chefs du village concernant l’accès égalitaire aux biens. Elle les a fait comprendre que la femme a droit à la parole et aux biens familiaux.

Au Centre Amani à Bruxelles, elle a fait du bénévolat pendant plus de dix ans au milieu des femmes multiculturelles.

Hilde Naessens

Hilde Naessens zet zich al meer dan 40 jaar in voor de vredesbeweging. Haar engagement begon al als student, toen ze betrokken was bij een aantal acties voor vrede en manifestaties organiseerde. In de jaren ‘80 maakte ze deel uit van Cactus 80, een lokale groep die protesteerde tegen wapentransporten via Zeebrugge. Ze was ook actief bij het Vlaams Actiecomité tegen Atoomwapens en zat mee in de organisatie van talloze vredesacties en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Momenteel is ze actief bij Vredesactie Nationaal. Twee jaar geleden richtte ze een lokale afdeling op in Brugge.

Als leerkracht niet-confessionele zedenleer doet ze ook aan vredesopvoeding, en onderwijst ze haar leerlingen over de vluchtelingenproblematiek – met woorden én daden. Daarnaast is ze begaan met het milieu en klimaat en nam ze deel aan belangrijke klimaatbetogingen. Tot slot is Hilde bestuurslid van GroenPlus, de ouderenwerking van Groen, waar ze regelmatig het thema vrede aankaart.

Hilde Naessens est active au sein du mouvement pour la paix depuis plus de 40 ans. Durant ses études elle s’est impliquée dans plusieurs actions et manifestations pour la paix en tant que participante et coorganisatrice. Dans les années 80, elle était membre de Cactus 80, un groupe local contestant le transport d’armes par le port de Zeebruges. Elle a également été active au sein du comité d’action flamand contre les armes nucléaires et elle a coorganisé et participé à de nombreuses actions de désobéissance civile.

En tant que professeur d’éthique non confessionnelle, elle promeut l’éducation à la paix et elle sensibilise ses élèves aux problématiques liées aux réfugiés. Elle œuvre aussi dans le but de protéger l’environnement et elle sensibilise également la population au changement climatique.

Enfin, Hilde est membre du conseil d’administration de GroenPlus, où elle aborde régulièrement le thème de la paix.

Christelle Pandanzyla

Sedert 2004 mobiliseert, sensibiliseert en handelt deze jonge activistische en ondernemende ambassadrice via meerdere intiatieven voor vrede. 

Christelle strijdt voor de versterking van vrouwen zodanig dat ze onafhankelijk en autonoom kunnen worden. Ze is actief lid van meerdere nationale en internationale verenigingen en netwerken, zoals Sunshine (voor de weduwen uit Rwanda en Gabon) en Give One Project (politiek en economisch leiderschap van jonge vrouwen).

Binnen de radio- en TV-uitzendingen waarvoor zij bevoegd is, biedt ze een centrale plaats aan de stem van vrouwen. Het woord is bevrijdend!

Ze is mentor van een apolitiek platform dat ijvert voor de defeminisering van armoede, met de focus op de rechten van meisjes en de verbetering van hun levensstandaard, dit met het oog op een beter toekomstperspectief.

Depuis 2004, cette jeune ambassadrice activiste et entrepreneure mobilise, sensibilise, promeut et agit pour la paix par de nombreuses initiatives.

Christelle milite pour le renforcement des femmes afin de leur permettre d’assurer leur indépendance et leur autonomie. Elle est membre active de plusieurs associations et réseaux nationaux et internationaux, tels que Sunshine (pour les veuves rwandaises et gabonaises) ou Give One Project (leadership politique et économique de jeunes femmes).

Au sein des émissions radio et télé dont elle est en charge, elle accorde une place centrale aux voix des femmes, la parole étant libératrice.

Elle est mentor pour une plateforme apolitique qui œuvre pour la déféminisation de la pauvreté, qui se focalise sur les droits des filles et l’amélioration de leur condition de vie aujourd’hui pour des meilleures perspectives d’avenir.

Vida Razavi

Vida Razavi kwam hier vier jaar geleden als Iraanse vluchtelinge aan. In het kader van ontwikkelingssamenwerking werkte ze een tijd als vrijwilligster in Kenia, Zambia en Ethiopië. In 2016 werd ze actief in het Buddyproject van de Vrouwenraad, waarbij ze nieuwkomers helpt met hun integratie in de samenleving. Als vrijwilligster bij YWCA-IVCA organiseert ze daarnaast de maandelijkse bijeenkomst Sounds of Cultures, waarbij deelnemers met elkaar in dialoog gaan. Zo empowert ze niet alleen vluchtelingenvrouwen, maar brengt ze ook meer harmonie in onze maatschappij.

Vida werkt ook in het Red Star Line Museum waar ze de verhalen en getuigenissen van nieuwkomers neerschrijft. Ze geeft workshops over diversiteit in scholen en aan organisaties. In al haar engagementen verbindt ze mensen om vredevol samen te leven.

Il y a quatre ans Vida Razavi a fui l’Irak pour venir vivre en Belgique. Avant, elle travaillait à la coopération au développement comme bénévole au Kenya, en Zambie et en Ethiopie. En 2016, elle a rejoint le projet du Vrouwenraad par lequel elle aide les femmes nouvellement arrivées à s’intégrer dans la société belge. En tant que bénévole au YWCA-IVCA, elle organise mensuellement la réunion Sounds of Cultures, une activité permettant aux participantes de se réunir et de parler de leurs vécus. Elle encourage les femmes réfugiées à devenir autonomes.

Vida travaille aussi comme bénévole au sein du Red Star Line Museum, pour lequel elle transmet les témoignages de femmes nouvellement arrivées. En plus de cela, elle anime des ateliers sur la diversité dans les écoles. Dans tous ses engagements, elle essaie de créer des liens entre les personnes. Son objectif est que chacun s’accepte tel qu’il est. 

Viviane Teitelbaum

Viviane Teitelbaum is acht jaar voorzitter geweest van de CFFB (Conseil des femmes francophones de Belgique) en vier jaar van de Lobby européen des femmes (LEF). Ze heeft steeds de rechten van vrouwen verdedigd (strijd tegen de loon- en de pensioenkloof, betere kinderopvang), ze heeft altijd gevochten tegen iedere vorm van geweld (intimidatie, verkrachting, prostitutie) en tegen handel in vrouwen. Vrouwen moeten zelf kunnen kiezen voor een abortus, ze moeten ook economisch onafhankelijk kunnen zijn. Feminisering van armoede was en is een van haar stokpaardjes.

In 2015 steunde ze de actie van de Burundese vrouwen na de staatsgreep. Ze was co-auteur van een voorstel van resolutie door het Franstalig Brussels Parlement over de situatie in Burundi en het belang van de betrokkenheid van vrouwen bij de inspanningen voor vrede en stabilisatie.

Viviane Teitelbaum heeft de principes van VN-Resolutie 1325 altijd zwaar verdedigd.

Viviane Teitelbaum a été présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB) pendant huit ans et présidente du Lobby européen des femmes (LEF) pendant quatre ans. Elle n’a pas cessé de défendre les droits des femmes (égalité salariale et pension, meilleur accueil de la petite enfance), de lutter contre toutes les formes de violence (viols, harcèlement, prostitution) et contre la traite des femmes, de se battre pour le droit au choix en matière d’avortement et pour l’émancipation économique des femmes, contre la féminisation de la précarité etc.

En 2015, elle a soutenu les actions menées par les femmes burundaises suite au coup d’état. Elle a co-rédigé une proposition de résolution portée par le Parlement francophone bruxellois sur la situation au Burundi et l’importance de l’implication des femmes dans les efforts de paix et de stabilisation.

Au niveau politique, Viviane Teitelbaum a toujours fortement défendu les principes de la Résolution 1325 de l’ONU.

Els Van Hoof

Politica Els Van Hoof zet zich al heel haar carrière in voor gelijke kansen en duurzame vrede. Ze begon als raadgeefster bij vredesvrouw Miet Smet in de cel Gelijkekansenbeleid en werd later nationaal voorzitter van de werkgroep Vrouw & Maatschappij. Binnen die functie streed ze gedurende dertien jaar tegen geweld op vrouwen, voor pariteit in besturen en een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin.

Els combineerde haar voorzitterschap met een aantal andere functies: projectverantwoordelijke in de NGO Wereldsolidariteit, raadgeefster op het kabinet van de minister-president, senator en Kamerlid. Bovendien deed ze onderzoek naar de genderdimensie van conflictpreventie en vredesopbouw, wat zich vertaalde in talloze acties in verschillende landen, zoals Congo, Saoedi-Arabië en uiteraard België. Van het bestrijden van oorlogseconomie tot genitale verminking, Els werkt steeds vanuit een sterke innerlijke overtuiging om het lot van alle meisjes en vrouwen ter wereld te verbeteren. 

Pendant toute sa carrière de femme politique, Els Van Hoof s’est engagée pour la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, et pour une paix durable. Elle a commencé comme conseillère au sein de l’unité des politiques d’égalité des chances attachée au cabinet du ministre Miet Smet. Puis elle a assumé la présidence du groupe de travail Vrouw en Maatschappij, pendant 13 ans. Depuis le début de sa carrière, elle se bat contre les violences faites aux femmes et pour une parité totale entre les genres au gouvernement. Cela se traduit par de nombreuses actions qu’elle organise dans plusieurs pays comme la RDC, l’Arabie saoudite et la Belgique.

Els Van Hoof a eu plusieurs autres responsabilités en parallèle de sa présidence. En effet, elle a été responsable des projets organisés par l’ONG « Wereldsolidariteit », conseillère au bureau du Premier ministre, Sénatrice et membre du Parlement.

Dans sa vie, Els a toujours œuvré dans le but d’améliorer la condition de vie de toutes les filles et de toutes les femmes dans le monde.

Monique Verdict

Monique Verdickt is niet alleen een moeder voor haar eigen kinderen, maar ook voor andere moeders. Zo verzamelde ze met behulp van kennissen en vrienden kinderkleertjes en andere spullen voor kansarme ouders. In 1994 richtte ze de vzw Moeders voor Moeders op. De organisatie richt zich op (alleenstaande) ouders met kinderen tot en met 12 jaar die zelf niet kunnen instaan voor de noodzakelijke uitgaven van een gezin, en voorziet hen van kleren, voedsel en andere spullen.

Daarnaast zet Moeders voor Moeders in op activiteiten voor moeders van deze gezinnen. Elke dinsdag en donderdagvoormiddag zijn ze er met hun kinderen welkom voor een moment van rust en vrede. Dat is broodnodig, want wekelijks komen er zo’n 600 moeders langs.

In 2000 richtte de vzw het eerste vondelingenluik in België op: een menswaardige oplossing voor moeders die geen uitweg zien met hun pasgeboren baby. De vondelingen kunnen geadopteerd worden.

Monique Verdict lutte pour améliorer la vie des mères pauvres, ainsi que de leurs enfants. Elle leur offre une aide matérielle et psychologique. En 1994, elle a fondé l’association « Moeders voor Moeders ». L’organisation s’adresse aux mères élevant seules leurs enfants de moins de 12 ans, et n’ayant pas les moyens financiers pour répondre à leurs besoins. Elle leur fournit des vêtements, de la nourriture et d’autres objets utiles.

« Moeders voor Moeders » propose également des activités pour ces mères de familles. Chaque mardi et jeudi matin, elles sont les bienvenues avec leurs enfants pour un moment de détente et de paix. Le projet répond à un besoin urgent et réel car chaque semaine environ 600 mères passent par l’organisation.

En 2000, l’association a mis en place un endroit ayant la forme d’un « tiroir ». Celui-ci permet aux mères d’y déposer leur bébé afin qu’il soit récupéré par l’organisme. Pour certaines femmes, c’est la seule solution qui existe car la plupart n’ont pas les moyens matériels et financiers d’élever leurs progénitures. Après un certain temps, si la mère ne se manifeste pas pour récupérer son enfant, celui-ci peut être adopté.