Feminisme

Feminisme is de verzamelnaam voor maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke verhoudingen tussen man en vrouw kritisch bekijken en streven naar vrouwenemancipatie.

Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft naar juridische gelijkheid, eist lichamelijke autonomie voor vrouwen en strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld. Het feminisme kent vele stromingen.

Eind negentiende en begin twintigste eeuw protesteerden vrouwen tegen uitsluiting in onderwijs en arbeid. Het hoogtepunt van de eerste feministische golf was de strijd voor vrouwenkiesrecht.

Vervolgens draaide het feminisme vanaf de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw vooral om thema’s als abortus, (on-)betaalde arbeid en seksueel geweld.

bron: Atria

Aandachtspunt: het woord ‘feminisme’ is gekaapt door liberaal feminisme, de stroming die niet kritisch staat tegenover de status quo, die privileges ontkent of negeert, die vooral inzet op ‘lean in feminism’ en ‘girl boss feminism’ waarbij alles wat er aan structurele systeemfouten bestaat – wordt afgedaan als een nood aan individuele responsabilisering (ook wel ‘feminism for the 1% genoemd omdat deze strijd iets is wat slechts een kleine minderheid ten goede komt).

Het kan daarom handig / noodzakelijk zijn om te spreken over ‘dekoloniaal’ / ‘intersectioneel’ / ‘anti-racistisch’ feminisme telkens wanneer je niet het liberale feminisme bedoelt.

Wil je meer weten over hoe feminisme een verbindende factor kan zijn in de strijd om meer zelfbeschikkingsrecht van v / x / m in een steeds veranderende wereld? Contacteer Yanni Deneweth.