Sticky floor

het feit dat vrouwen, vergeleken met mannen, minder snel de loopbaanladder zullen (gaan) beklimmen

Seksisme

Seksisme velt een waardeoordeel op grond van iemands sekse en geeft op die manier aanleiding tot discriminatie en / of uitsluiting naargelang de context en de tijd.

Randvoorwaarde

Bijkomstige voorwaarde waaraan eerst dient voldaan te zijn vooraleer het primaire doel kan worden bereikt / vooraleer er op het primaire doel kan worden ingezet. Kinderopvang kan een randvoorwaarde zijn die in orde moet zijn vooraleer een thuisblijfpapa actief kan worden op de arbeidsmarkt. Huisvesting is bijvoorbeeld een randvoorwaarde vooraleer kan worden ingezet op het traject naar tewerkstelling.

Racisme of rassendiscriminatie

Bij racisme wordt verschil gemaakt in de behandeling tussen personen van verschillende huidskleur. Een groep of individu wordt om raciale redenen als minderwaardig behandeld of onderworpen aan vernederende / stigmatiserende uitspraken en beeldvorming. Rassendiscriminatie is gebaseerd op een idee dat de wetenschap nooit heeft kunnen bewijzen: dat er belangrijke en hiërarchische verschillen zouden zijn tussen mensen op grond van hun ‘ras’.

Bron: ella vzw, handleiding intersectioneel denken

Patriarchaat

Wijst op de superieure machtspositie van de man binnen de maatschappij.

Migratieachtergrond

De VESOC-definitie (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité) van personen met een migratie-achtergrond, geconcretiseerd volgens het advies van de commissie diversiteit van de SERV van 4 juli 2014, luidt als volgt: “Personen met een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen heeft.”

Maatschappelijke betekenisgevers

Maatschappelijke indelingen, zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie,… Maatschappelijke betekenisgevers versterken elkaars impact. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie. Ook onze seksuele oriëntatie en de ‘outing’ hiervan kan onze kansen vergroten of verkleinen om onze weg te vinden in deze samenleving.

bron: ella vzw, handleiding intersectioneel denken