Ontmoeting & verbinding

We bewegen ons als verbonden verbinder in het middenveld van organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gendergelijkheid in een inclusieve samenleving.

samen met 35 lidorganisaties voor gendergelijkheid
Rosa vzw
je vindt relevante literatuur op rosavzw.be
Spijker Magazine
dit magazine spijkert je intersectioneel feminisme bij

Geweld bannen

Geweld op meisjes en vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten. Seksueel strafrecht, femicide, obstetrisch geweld, bestraffing van verkrachters,.. We houden de vinger aan de pols en lobbyen bij beleidsmakers en beslissingnemers. Want verkregen rechten zijn nooit gegarandeerd. Wil je graag weten wat we nog allemaal doen rond dit thema? Contacteer Herlindis Moestermans.

Wetsontwerp houdende wijzigingen aan het strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht
Nota wetsontwerp houdende wijzigingen aan het Strafwetboek m.b.t. het seksueel strafrecht
Obstetrisch geweld
Dossier obstetrisch geweld (bevallingsgeweld)
Daderprogramma's afstemmen op aanbevelingen van de GREVIO
Dossier daderprogramma's afstemmen op aanbevelingen GREVIO
Gendergerelateerd geweld: aanbevelingen voor de Vlaamse en Federale regering
Memorandum gendergerelateerd geweld: aanbevelingen voor de Vlaamse en Federale regering
Femicide, feminicide
Dossier femi(ni)cide

Stereotypering en seksisme zichtbaar maken

Stereotypen, vooroordelen: iedereen heeft ze want het gaat om ‘shortcuts’ in ons brein. Maar stereotypen kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn en al helemaal als we ons er niet van bewust zijn. Een stereotype wordt een vooroordeel, een vooroordeel mondt uit in een oordeel, en oordelen zijn de basis voor geweld.. Seksisme velt een waardeoordeel op grond van iemands sekse. Teneinde actie te kunnen ondernemen, moeten we eerst het bestaan van stereotypering en seksisme in onze samenleving zichtbaar maken. Benieuwd daar wat we hierrond doen? Contacteer Katrien Bruggeman.

Dossier sekseregistratie
Nota Stem Agenda 2030

Transitie naar een zorgzame samenleving

We streven naar gendergelijkheid in een duurzame samenleving – vrouwenrechten kunnen immers niet vervuld worden zonder ook oog te hebben voor o.a. klimaatrechtvaardigheid. Een zorgzame samenleving behelst inclusie en gelijke rechten en kansen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Het Paarse Pact vormt ons overkoepelend kader waarbinnen we concrete acties op het terrein uitbouwen. Meer weten over klimaat en gender? Contacteer Maggi Poppe.

Op 8 maart 2022 eisten we middels de VROUWENMARS aandacht voor o.a. de ongelijke impact van corona. Lees hier alle eisen! Meer weten over de Vrouwenmars? Contacteer Herlindis Moestermans.

Binnen de transitie naar een zorgzame samenleving speelt asiel en migratie een belangrijke rol. Contacteer Vida Razavi voor meer informatie over acties en dossiers van de Vrouwenraad hierrond!

Benieuwd naar hoe we feminisme intersectioneel invullen zodat het een hefboom kan zijn voor een inclusieve samenleving? Contacteer Yanni Deneweth voor informatie over het doorbreken van heteronormatief denken.

PAARSE PACT

Zorgdeal voor Vlaanderen
Paars Pact Flyer Zorgdeal voor Vlaanderen
Paars Pact
Paars Pact: omvattend document

GEZONDHEID

Menstruatiearmoede in België
Menstruatiearmoede: evaluatie van 15 pioniersprojecten
Lange afwezigheid op het werk: arbeidsongeschiktheid

EENOUDERGEZINNEN

We hebben oog voor de precaire situatie van alleenstaande moeders. Voor alleenstaande moeders die leven van een leefloon, hebben reeds 3 edities van het MIRIAM project gecoördineerd. Verken de evolutie van deze trajecten in de eindrapportering, bekijk het filmpje uit MIRIAM 2.0 of neem contact op bij vragen of opmerkingen.

MIRIAM: versterking van alleenstaande moeders die rondkomen van een leefloon

ZORGZAAMHEID OVER VERSCHILLENDE LEVENSFASEN HEEN

Bedenkingen en adviezen vanuit het mensenrechtenkader n.a.v. het voorstel van de Kamer
Doelmatigheid van pensioenen vandaag en op lange termijn
Impact op pensioen: focus op gelijkstelling en samendrukking
Minimumpensioenen werknemers: focus op de maatregelen 2020 - 2024
Bedenkingen en aanbevelingen van de Vrouwenraad op de voorstellen van de minister van pensioenen 2021

MIGRATIE, ASIEL EN GENDER

We zetten ons als organisatie in voor het onder de aandacht (blijven) brengen van de uitdagingen rond migratie en asiel in verband met gender. Verken hier onder enkel van onze realisaties en lopende projecten, je kan steeds Vida Razavi contacteren voor meer info of voor samenwerking.

Toolkit als resultaat van haar groepswerkingen in alle Rode Kruis- en Fedasil opvangcentra in 2012
Toolkit (2016) ter inspiratie bij het opzetten en uitwerken van een buddywerking met vrouwelijke vluchtelingen
In samenwerking met 21 vrouwen met een vluchtverhaal maakten we een boek een een film

Vrouwenraad, dat is ook

Feminisme is steeds in beweging, de Vrouwenraad ook. Hoe we jongeren betrekken, inzetten op activering en sensibilisering van lokale besturen, de brug bouwen tussen vrouwenrechten en vrede wereldwijd,.. Ontdek het hier onder! Meer weten over ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’? Contacteer Anne Rowie.

The Next Wave Academy: jonge kritische stemmen over feminisme vandaag
Vrouwenkracht is Vredesmacht: vrouwen inspireren tot vrede
Binnenkort online: getuigenissen van meisjes en vrouwen die geweld meemaakten
Tips en tricks, doorverwijzing naar handige links
Tips en aanbevelingen over genderinclusief beleid op lokaal niveau
Een blog waarin we stem geven aan hoe feminisme een rol speelt in ons dagelijkse leven