Onze speerpunten voor de verkiezingen!

In 2024 trekken we massaal naar de stembus. Er staan verschillende verkiezingen op ons te wachten. Met de Vrouwenraad zijn wij ons volop aan het voorbereiden op dit belangrijke en veel bepalende jaar.

8 september 2023

Afgelopen weekend tokken we massaal naar de stembus. Ondertussen zijn de stemmen geteld en de resultaten duidelijk. Ook de volgende stappen zullen veel bepalend zijn. De regeringsvormingen en regeerakkoorden die daaruit zullen volgen. Maar ook in het najaar staan er nog lokale verkiezingen op ons te wachten. Als vrouwenraad zullen we in alle volgende stappen er alles aan blijven doen onze onderstaande speerpunten hoog op de agenda’s te houden. Er komen ook nog heel wat interessante events en campagnes aan dus hou onze kanalen dus zeker goed in de gaten. 

Garandeer overal evenwichtige en inclusieve vertegenwoordiging

Een meer gelijkwaardige en diverse vertegenwoordiging in besluitvorming zorgt voor een betere
weerspiegeling van de verschillende stemmen en standpunten uit de samenleving. De Vrouwenraad
vraagt om meer mechanismes die deze weerspiegeling afdwingbaar maken.

Zorg voor een gender- en cultuursensitieve gezondheidszorg

Het witte mannenlichaam – gezond, jong – is de standaard in de gezondheidszorg. De Vrouwenraad
vraagt om sensibilisering en bewustwording rond het eenzijdig gebruik van het witte mannenlichaam als
medische standaard bij zorgverleners, onderzoekers en in opleidingen. Door rekening te houden met
verschil, verbetert de zorg voor iedereen.

Verleng de abortustermijn naar 18 weken

Om vrouwen langer de mogelijkheid te geven tot vrijwillige zwangerschapsonderbreking en het recht op
zelfbeschikking te versterken vragen we in overeenstemming met het rapport van het wetenschappelijk
comité* een optrekking van de termijn.[1]

Pak menstruatiearmoede aan

Menstruatiearmoede blijft een groot probleem in België. De Vrouwenraad blijft het op de agenda
zetten. We vragen dan ook aandacht voor lichamelijk, geestelijk en sociaal menstrueel welbevinden.
Meer kennis, minder taboe.

Iedereen aan het werk

De Vrouwenraad vraagt om werkbaar werk en dat elk talent de juist plek vindt. Omkaderende
maatregelen, zoals een kwalitatieve kinderopvang, zijn noodzakelijk.

Verlaag het aantal kinderen per begeleider in de kinderopvang

Door de kindratio gradueel te verlagen, krijgen kindverzorgers perspectief, wordt de job aantrekkelijker
voor sollicitanten en krijgen baby’s en peuters de nodige individuele aandacht. Een toegankelijke,
betaalbare en kwalitatieve kinderopvang is essentieel in de vrije keuze van vrouwen en mannen om zich
te richten op hun loopbaan of zorg. Betere lonen en arbeidsomstandigheden voor mensen actief in de
kinderopvang zijn nodig.

Dicht de loon- en pensioenkloof

Vrouwen werken vaker deeltijds: om te zorgen of omdat er geen voltijdse jobs worden aangeboden in
bepaalde sectoren. Dit heeft een belangrijke impact op de lonen en pensioenen en leidt tot een kloof
tussen mannen en vrouwen. De Vrouwenraad vraagt om de loon-, pensioen-, en zorgkloof weg te
werken.

Ga voor een rechtvaardige fiscaliteit

De afgelopen decennia is er een verschuiving van de belastingsdruk naar groepen met een laag
inkomen en dus in het bijzonder naar vrouwen. We vragen een eerlijker en progressiever
fiscaaltariefsysteem om tot een betere herverdeling te komen.

Creëer een veilig openbare ruimte

Vrouwen zijn vaak slachtoffer van geweld en discriminatie in de openbare en online ruimte. Creër een
veilige omgeving waarin vrouwen vrij zijn om zich te uiten en vrijuit te bewegen.

Richt een klimaatfonds op

Vrouwen worden disproportioneel harder getroffen door de klimaatcrisis. Gendergelijkheid moet
daarom een plaats krijgen in het klimaatbeleid. De Vrouwenraad pleit voor de oprichting van een
nationaal en Vlaams fonds voor rechtvaardige transitie. De middelen uit dit fonds moeten gebruikt
worden voor investeringen in een duurzaam klimaatbeleid.

[1] Lidorganisatie Vrouw & Maatschappij – cd&v politica is niet akkoord met het standpunt van de Vrouwenraad rond abortus en onthoudt zich dan ook van dit standpunt.

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief