Privacy

Versie 23 mei 2018

Vrouwenraad vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrouwenraad vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Daarom:

 • verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn;
 • vragen we je uitdrukkelijke toestemming wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • zijn we op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, willen we je hierop wijzen en deze respecteren.

Als Vrouwenraad zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via deze weg:

VROUWENRAAD vzw
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
info@vrouwenraad.be
tel.: 02 229 38 18

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het versturen van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
 • het publiceren van bijdragen op onze site (wettelijke overeenkomst);
 • het faciliteren van je deelname aan onze activiteiten en/of vergaderingen (uitvoering overeenkomst);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang).

Voor deze doelstellingen kunnen we je de volgende persoonlijke identiteitsgegevens vragen:

 • naam
 •  voornaam
 • adres
 • geboorteplaats en -datum
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • organisatie
 • bankrekeningnummer

We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben.

De nieuwsbrieven die je van ons ontvangt, zijn in overeenstemming met de keuze die je hebt gemaakt. Je kan je altijd uitschrijven via de link die je onderaan elke nieuwsbrief terugvindt.
Doorgeven van gegevens aan derden
De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij verstrekken aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzamelen van (geanonimiseerde) gegevens met betrekking tot het gebruik van onze site;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het uitvoeren van betalingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst gesloten hebben. Verder worden je gegevens noch uitgeleend, noch verhuurd noch verkocht aan derde partijen.

Bewaartermijn

Vrouwenraad vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze werden verstrekt. We verbinden ons ertoe om minstens om de vijf jaar te verifiëren of je gegevens up-to-date zijn en/of we deze nog langer mogen bewaren. Sowieso heb je steeds het recht om je gegevens te laten wijzigen en/of te verwijderen.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo bijvoorbeeld:

 • alle personen die namens Vrouwenraad vzw kennis kunnen nemen van je gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Je rechten

 • Je hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Je vindt onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.
 • Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Je hebt ten slotte het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht rechtstreeks aan een andere partij.
 • Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je om direct contact met ons op te nemen via e-mail: info@vrouwenraad.be of telefonisch 02/229 38 18.
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Vrouwenraad vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging vermelden we op onze website en sturen we naar jou via e-mail.

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief