Fiscaliteit

Het fiscaal beleid hanteert het principe van horizontale en verticale gelijkheid. De horizontale gelijkheid beoogt een gelijke behandeling van personen of gezinnen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Bijgevolg moeten ze met eenzelfde inkomen tot een gelijkwaardige fiscale draagkracht leiden. De verticale gelijkheid verwijst naar de herverdelingsdoelstelling tussen hoge en lage inkomens.

Toch ervaart de Vrouwenraad verschillende mechanismen in de personenbelasting als onrechtvaardig voornamelijk ten aanzien van vrouwen. Zo werkt de semi-progressiviteit van de belastingtarieven niet voldoende herverdelend tussen vrouwen en mannen. Diverse fiscale voordelen komen bovendien in de praktijk meer aan mannen dan aan vrouwen toe. We stelden ook vast dat de belastinggraad van vrouwen daardoor hoger lag/ligt dan die van mannen. Dat wil zeggen dat vrouwen, hoewel ze gemiddeld lagere inkomens hebben dan mannen, in verhouding gemiddeld meer belastingen betalen.

De personenbelasting werd niet geïndividualiseerd. De aanslag blijft gemeenschappelijk en wordt per fiscaal gezin gevestigd. Op het aangifteformulier was tot voor kort bij koppels de linkerkolom voor de inkomsten van de mannen en de rechterkolom voor deze van de vrouwen bestemd of in geval van dezelfde sekse de linkerkolom voor de oudste en de rechterkolom voor de jongste partner. Vanaf het aanslagjaar 2023 geldt enkel nog de linkerkolom voor de oudste en de rechterkolom voor de jongste partner. Het ziet ernaar uit dat deze neutrale benadering in de toekomst het maken van genderanalyses kan bemoeilijken omdat zo de gendercomponent onzichtbaar wordt.

Volgens de Vrouwenraad zijn er een aantal fiscale ingrepen nodig. Wij stellen voor om de diverse belastingtechnieken (zoals het huwelijksquotiënt, belastingvrije sommen, belastingverminderingen, -kredieten, -tarieven, aftrekbare kosten en uitgaven, de fiscale behandeling van de deeltijdse arbeid…) te herbekijken op eenvormigheid en rechtvaardigheid. We stellen ook voor om over te stappen van een gezamenlijke naar een individuele aangifte voor de beide partners. Ook de zware fiscale druk op singles (de hoogste in Europa) is een vorm van discriminatie die dringend aangepakt moet worden.

Thema's over Fiscaliteit

Werk

Werk is een cruciale schakel om vrouwen financieel onafhankelijk te maken. Betaalde arbeid kan bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een arbeidsmarkt vrij van genderdiscriminatie en gelijk loon voor gelijk werk is essentieel.

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief