Loonkloof

Vrouwen verdienen jaarlijks 22 % minder dan mannen. In 2021 werkte 42,1 % van de loontrekkende vrouwen deeltijds tegenover slechts 11,6 % van de loontrekkende mannen. Zorg voor kinderen of familieleden is een van de belangrijkste redenen voor vrouwen om deeltijds te gaan werken. Daarnaast zijn vrouwen vaker aan het werk in het onderwijs, de zorg, de dienstenchequesector en de dienstverlening: sectoren met lagere lonen waarin deeltijdse contracten normaal zijn. Mannen zijn daarentegen sterker vertegenwoordigd in sectoren met hogere lonen waar voltijds werk de norm is. De loonkloof beïnvloedt verschillende aspecten van het leven van vrouwen, zoals economische onafhankelijkheid, pensioenopbouw en algemeen welzijn. 

 

De genderloonkloof is niet te rechtvaardigen in een moderne maatschappij. Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt is een cruciale hefboom voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Vrouwen moeten financieel bewuste keuzes kunnen maken, zowel voor op de korte als voor de lange termijn.  

 

Om de loonkloof aan te pakken is er nood aan veranderingen in arbeidspraktijken, beleid en percepties. Het gaat niet enkel over gelijk loon voor gelijk werk, maar ook over het doorbreken van genderstereotypen en discriminatie die leiden tot lagere beloningen voor werk dat traditioneel als ‘vrouwelijk’ wordt gepercipieerd. Door de loonkloof aan te pakken, wordt niet alleen de financiële positie van vrouwen verbeterd, maar wordt ook een belangrijke stap gezet naar een meer rechtvaardige samenleving. 

 

De Vrouwenraad pleit voor transparante beloningsstructuren, gelijke kansen voor vrouwen in leidinggevende functies en beleidsmaatregelen die de combinatie van werk en zorgtaken vergemakkelijken. Door bewustwording te creëren, te informeren en beleidsmakers aan te moedigen om concrete maatregelen te nemen, dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen, ongeacht geslacht, gelijke beloning ontvangt voor gelijkwaardig werk. 

Thema's over Loonkloof

Werk

Werk is een cruciale schakel om vrouwen financieel onafhankelijk te maken. Betaalde arbeid kan bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een arbeidsmarkt vrij van genderdiscriminatie en gelijk loon voor gelijk werk is essentieel.

Lees meer

Delen

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief