bar

Alleenstaande ouder

Eenoudergezinnen worden geconfronteerd met verschillende problemen. Ze zijn financieel kwetsbaarder en de moeder of vader draagt zowel de mentale als de praktische zorg voor het kind of de kinderen alleen.   80,7 % van de alleenstaande ouders is vrouw. Daarom zet de Vrouwenraad zich al jarenlang in voor… Read More

Discriminatie

Verschillende vormen van discriminatie zijn opgenomen in de federale antidiscriminatiewetten van 2007, waaronder de zogenaamde genderwet (discriminatie op basis van geslacht). In het Vrouwenraaddossier ‘Antidiscriminatie – Evolutie van de genderwet 2023’ schetsen we de evolutie/aanpassingen van de m/v antidiscriminatiewetgeving. Ook de aparte seksismewet van 2014 (bestraffing van seksisme… Read More

LGBTQIA+

De LGBTQIA+-beweging* is een sociaal-politieke beweging die zich inzet voor de rechten en de gelijkheid van mensen met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies. De beweging is ontstaan als reactie op discriminatie, stigma en geweld gericht tegen mensen met niet-heteroseksuele oriëntaties en niet-cisgenderidentiteiten. Door de geschiedenis heen hebben LGBTQIA+-individuen… Read More

Wonen en dakloosheid

In Vlaanderen is er een nijpend tekort aan woningen en wordt het recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning onvoldoende verzekerd. De wachtlijsten voor sociale huisvesting nemen al jaren toe. In 2022 stonden in Vlaanderen 182.000 gezinnen op dergelijke lijsten. De huurprijzen op de particuliere woningmarkt zijn bovendien torenhoog… Read More

Sekswerk

Sekswerk is de uitwisseling van seksuele diensten en prestaties tegen een materiële vergoeding. Het omvat zowel direct lichamelijk contact tussen kopers en verkopers als indirecte seksuele stimulatie. Sekswerk verwijst alleen naar vrijwillige seksuele transacties. De term verwijst dus niet naar mensenhandel en andere gedwongen of niet-vrijwillige seksuele handelingen. De… Read More

Sociale zekerheid

De Belgische sociale zekerheid voor werknemers ontwikkelde zich na de Tweede Wereldoorlog via allerlei maatregelen in verschillende sectoren zoals geneeskundige verzorging, ziekte en invaliditeit, werkloosheid, pensioenen… Een aantal van die maatregelen stoelt nog steeds op het gezinsmodel met één (mannelijke) kostwinner. Dit zogenaamde kostwinnersmodel vierde hoogtij in de jaren… Read More

Loonkloof

Vrouwen verdienen jaarlijks 22 % minder dan mannen. In 2021 werkte 42,1 % van de loontrekkende vrouwen deeltijds tegenover slechts 11,6 % van de loontrekkende mannen. Zorg voor kinderen of familieleden is een van de belangrijkste redenen voor vrouwen om deeltijds te gaan werken. Daarnaast zijn vrouwen vaker aan… Read More

Pensioen

Vrouwen en pensioen, niet de meest geslaagde combinatie.    Tientallen jaren slechter betaald dan mannen (in minder goed betaalde sectoren, vaker en langer deeltijds gewerkt, …) én niet gespaard gebleven van overheidsingrepen en besparingsmaatregelen, hebben heel wat vrouwen weinig reden om reikhalzend uit te kijken naar… Read More

Fiscaliteit

Het fiscaal beleid hanteert het principe van horizontale en verticale gelijkheid. De horizontale gelijkheid beoogt een gelijke behandeling van personen of gezinnen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Bijgevolg moeten ze met eenzelfde inkomen tot een gelijkwaardige fiscale draagkracht leiden. De verticale gelijkheid verwijst naar de… Read More

Obstetrisch geweld

Obstetrisch geweld refereert aan verschillende vormen van geweld binnen de verloskundige setting. Het geweld kan fysiek zijn, bv. Een onnodige vaginale knip, hechting zonder verdoving, weigering of net opdringen van epidurale verdoving. Het kan ook over verbaal/psychisch geweld gaan, bv. betuttelend of grof aanspreken van aanstaande moeders, een schuldgevoel… Read More