Zoekresultaten

Alleenstaande ouder

Eenoudergezinnen worden geconfronteerd met verschillende problemen. Ze zijn financieel kwetsbaarder en de moeder of vader draagt zowel de mentale als de praktische zorg voor het kind of de kinderen alleen.

Lees meer
Discriminatie

Verschillende vormen van discriminatie zijn opgenomen in de federale antidiscriminatiewetten van 2007, waaronder de zogenaamde genderwet (discriminatie op basis van geslacht). In het Vrouwenraaddossier ‘Antidiscriminatie – Evolutie van de genderwet 2023’ schetsen we de evolutie/aanpassingen van de m/v antidiscriminatiewetgeving. Ook de aparte seksismewet van 2014 (bestraffing van seksisme als autonoom misdrijf) maakt deel uit van die antidiscriminatiewetgeving. De genderwet kende een aantal uitbreidingen. In 2014 wordt een direct onderscheid op grond van genderidentiteit of genderexpressie gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht. In 2020 gebeurt dat met vaderschap en meemoederschap. Het basiscriterium geslacht wordt in 2022 vervangen door de generieke term beschermd criterium. Die omvat: geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, borstvoeding, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, seksekenmerken en geslachtsverandering. Nieuwe vormen van discriminatie doen in 2023 hun intrede: de cumulatieve discriminatie en de intersectionele discriminatie. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) heeft als opdracht om iedereen die raad vraagt over de wetgeving of discriminatie op basis van geslacht, zwangerschap en gender informatie en bijstand te verlenen. Je kunt bij het IGVM een klacht indienen wanneer je meent het slachtoffer te zijn van dergelijke discriminatie. Het IGVM zal je dan bijstaan, adviseren, bemiddelen tussen jou en de persoon of instantie die de vermeende discriminatie pleegde en eventueel in rechte optreden. Meer info: IGVM Discriminatie

Lees meer
LGBTQIA+

De LGBTQIA+-beweging* is een sociaal-politieke beweging die zich inzet voor de rechten en de gelijkheid van mensen met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies.

Lees meer
Wonen en dakloosheid

In Vlaanderen is er een nijpend tekort aan woningen en wordt het recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning onvoldoende verzekerd. De wachtlijsten voor sociale huisvesting nemen al jaren toe.

Lees meer
Sekswerk

Om ervoor te zorgen dat sekswerkers erkenning en bescherming kunnen krijgen, wordt de uitbating van vrijwillig sekswerk voor meerderjarigen stapsgewijs gedecriminaliseerd. Zelfstandige sekswerkers krijgen zo de mogelijkheid om op een legale manier hun job uit te voeren.   

Lees meer
Sociale zekerheid

De maatregelen in de sociale zekerheid zijn niet gestroomlijnd en creëren bijgevolg een aantal onrechtvaardigheden wat betreft de uitkeringen: vrouwen worden indirect benadeeld ten opzichte van mannen, zelfs vrouwen onderling worden in bepaalde gevallen verschillend behandeld. We zien dit soms ook bij gehuwden en samenwoners en bij eenverdieners- en tweeverdienersgezinnen.

Lees meer
Loonkloof

De Vrouwenraad pleit voor transparante beloningsstructuren, gelijke kansen voor vrouwen in leidinggevende functies en beleidsmaatregelen die de combinatie van werk en zorgtaken vergemakkelijken. Door bewustwording te creëren, te informeren en beleidsmakers aan te moedigen om concrete maatregelen te nemen, dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen, ongeacht geslacht, gelijke beloning ontvangt voor gelijkwaardig werk. 

Lees meer
Pensioen

De Vrouwenraad speelt op het vlak van pensioenen voor werknemers kort op de bal met informatieve dossiers en aanbevelingen, die ook terug te vinden zijn in ons federaal memorandum voor de verkiezingen van 2024.   

Lees meer
Fiscaliteit

Volgens de Vrouwenraad zijn er een aantal fiscale ingrepen nodig. Wij stellen voor om de diverse belastingtechnieken (zoals het huwelijksquotiënt, belastingvrije sommen, belastingverminderingen, -kredieten, -tarieven, aftrekbare kosten en uitgaven, de fiscale behandeling van de deeltijdse arbeid...) te herbekijken op eenvormigheid en rechtvaardigheid. We stellen ook voor om over te stappen van een gezamenlijke naar een individuele aangifte voor de beide partners. Ook de zware fiscale druk op singles (de hoogste in Europa) is een vorm van discriminatie die dringend aangepakt moet worden

Lees meer
Obstetrisch geweld

Obstetrisch geweld is een koepelterm voor verschillende vormen van geweld binnen de verloskundige setting.

Lees meer
Kinderopvang

Kinderopvang is een essentiële sector in onze samenleving.

Lees meer
Representatie

Slechts 38 % van de Vlaamse schepenen is vrouw, meer dan vier op vijf burgemeesters zijn mannen. Drie van de negen Vlaamse ministers zijn vrouwen. In de BEL20-bedrijven zitten slechts 16 % vrouwen in de directiecomités. Maar 1 op 35 Vlaamse meisjes is aangesloten bij een voetbalclub tegenover één op drie jongens.

Lees meer
Abortus

De Vrouwenraad zet zich al jaren in voor de abortusrechten van vrouwen in België. We vragen dat abortus als deel van de gezondheidszorg erkend wordt. We volgen de aanbevelingen uit het rapport van het wetenschappelijk comité en vragen om de termijn te verlengen tot achttien weken. Zo krijgen vrouwen meer tijd om veilig te beslissen over eigen buik.  

Lees meer
Geweld

De Vrouwenraad zet zich in om de vele verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden. Vrouwen zijn structureel vaker het slachtoffer van partnergeweld, geweld binnen de familiale sfeer, seksueel geweld vóór de leeftijd van 18 jaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag door volwassenen.   *dit beeld werd gemaakt door Laura Smekens

Lees meer
Zorg

Iedereen heeft vroeg of laat zorg nodig. Zorg voor onszelf, zorg voor kinderen, zorg voor familie en vrienden en zorg voor zieken maakt dat wij en de mensen rondom ons kunnen blijven voortdoen. Zonder zorg wordt al het andere onmogelijk. Toch zorgen we niet goed genoeg voor zorg.

Lees meer
Klimaat

We weten dat net zoals bij alle crisissen de klimaatcrisis leidt tot een backlash voor de rechten van vrouwen. De Vrouwenraad maakt zich daarom zorgen over het feit dat vrouwen te weinig betrokken worden bij de strijd tegen de klimaatverandering en over het gebrek aan een gendergevoelige benadering van de problematiek.

Lees meer
Het Paarse Pact

Een zorgdeal voor Vlaanderen

Lees meer
Seksisme

Traditioneel wordt seksisme enerzijds gezien als het geheel van vooroordelen, overtuigingen en stereotypen over mannen en vrouwen en de relatie tussen vrouwen en mannen. Men gaat uit van een hiërarchische verhouding tussen man en vrouw, waarbij de ene boven de andere wordt geplaatst, en men gelooft in de wenselijkheid van een dergelijke verhouding.

Lees meer
Online geweld

We staan wereldwijd voor nieuwe uitdagingen voor de rechten van vrouwen. Digitale ontwikkelingen in de samenleving en de economie bieden nieuwe kansen. Er is echter een keerzijde. Seksisme en misogynie hebben een nieuwe uitlaatklep gevonden in de virtuele wereld, waar tegenstanders van vrouwenrechten en gendergelijkheid elkaar vinden in haatspraak en online geweld tegen vrouwen. Het internet, de sociale media en nieuwe ICT-ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie (AI) en hebben bijkomende vormen van gendergebonden ongelijkheid, intimidatie en geweld en van controle van het gedrag van vrouwen en meisjes gecreëerd, die hen hinderen in hun streven naar het genot van al hun mensenrechten.

Lees meer
Menstruatiewelzijn

De Vrouwenraad gaat nog een stap verder: wij zien menstruatiearmoede niet enkel als de beperkte toegang tot producten en goede sanitaire voorzieningen. We willen komaf maken met period shaming en te weinig kennis over menstruerende lichamen. In het kader van menstruatiewelzijn vragen we meer aandacht voor beter welzijn rond alle facetten van menstruatie. We vragen meer aandacht voor lichamelijk, geestelijk en sociaal menstrueel welbevinden. Meer kennis, minder taboe.

Lees meer
Intrafamiliaal geweld

Partnergeweld omvat het geheel van gedragingen, handelingen en houding van een van de (ex-)partners dat gericht is op controle en dominantie van de andere partner.

Lees meer
Gezondheid

De Vrouwenraad ijvert voor een gender- en cultuursensitieve benadering in de gezondheidszorg: van bij de eerste klachten tot de diagnose en behandeling. Door rekening te houden met de verschillen, zorg je voor meer zorg op maat. 

Lees meer
Femicide

In een tijd waarin gendergerelateerd geweld nog steeds erg aanwezig is en schadelijk is voor de emancipatie van vrouwen, blijven we ons inzetten voor een samenleving waarin vrouwen vrij en veilig kunnen leven, zonder angst voor geweld omwille van hun geslacht. 

Lees meer
Werk

Werk is een cruciale schakel om vrouwen financieel onafhankelijk te maken. Betaalde arbeid kan bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een arbeidsmarkt vrij van genderdiscriminatie en gelijk loon voor gelijk werk is essentieel.

Lees meer
Openbare ruimte

Vrouwen zijn vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie in de openbare en in de online ruimte. Aan meisjes wordt geleerd dat de gedeelde ruimte toch eerder van jongens is. Denk aan sportpleintjes, waar jongens voetballen en meisjes dikwijls vanaf de zijlijn toekijken. Vrouwen voelen zich vaker onveiliger dan mannen wanneer ze ’s avonds naar huis gaan. De openbare ruimte is niet genderneutraal. Dit kan en moet anders. 

Lees meer
Stereotypering

Stereotypen zijn simplistische en vaak veroordelende denkbeelden over bepaalde groepen mensen of individuen. Ze worden gevormd door culturele invloeden, media, opvoeding en sociale interacties. Stereotypen kunnen gebaseerd zijn op geslacht, gender, ras, leeftijd, etniciteit en andere eigenschappen. Het is een soort shortcut van ons brein om de wereld op een simpelere manier voor te stellen. Ze zijn niet altijd schadelijk, maar zeker ook niet onschuldig. Ze zijn vaak onnauwkeurig en kunnen een negatieve impact hebben op individuen en op de samenleving als geheel.  

Lees meer
Duurzaamheid

Feminisme en duurzame ontwikkeling gaan hand in hand.

Lees meer

Blijf op de hoogte

schrijf je in op de nieuwsbrief